نظری بر کنش و واکنش حوزه های علمیه نسبت به علوم انسانی
57 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی 27/2/77
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ضرورت آشنائی محققان علوم دینی با ادبیات علوم انسانی برای ارائه مطلوب مفاهیم دینی اثبات شده است