جمهوری اسلامی و دمکراسی
50 بازدید
محل نشر: نشریه ارزشها شماره98
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به ارتباط ماهیت جمهوری اسلامی با مفهوم دمکراسی پرداخته شده است