سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شیعه شناسی  
محقق 
 
 
همکاری در تهیه مجله اخبار شیعیان  
تدریس 
تربیت معلم / علامه طباطبایی / رجایی / ع پ بهشتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام / انقلاب / تفسیر